Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAN ZAALRUIMTE LOTTACLASS

Locatie : Pelgrimstraat 5B, 3029BH Rotterdam.

Begripsbepalingen

1.1 Verhuurder: Lottacam Studio, tevens handelend onder de naam Lottaclass, die te verhuren objecten als bedoeld in lid 3 in beheer heeft;

1.2 Huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van verhuurder een object als bedoeld in lid 3 huurt;

1.3 Object: de bij verhuurder in beheer zijnde zaalruimte;

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, voorzover deze betrekking hebben op verhuur van zaalruimte van het bij verhuurder in beheer zijnde locatie op de Pelgrimstraat 5B, 3029BH Rotterdam.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door verhuurder schriftelijk bevestigd zijn.

2.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Gebruik

Huurder aanvaardt het verhuurde object als omschreven in de huurovereenkomst in de staat, waarin het zich bij aanvang van de verhuur bevindt. Het verhuurde object word door verhuurder voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld. Huurder wordt daarbij geacht het verhuurde object te kennen en heeft derhalve nimmer aanspraak op ontbinding van de huurovereenkomst of op vermindering van de huurprijs.

3.1 Huurder dient het gehuurde – gedurende de gehele duur van de overeenkomst – daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Het is huurder derhalve verboden het gehuurde aan derden onder te verhuren of in medegebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

3.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet, alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid en de verzekeraars. Eveneens dient huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimte, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, in acht te nemen. Hierbij behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van installaties respectievelijk het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

3.3 Huurder mag bij het gebruik van het gehuurde dan wel van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken en zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

4.1 Huurder is verplicht brandblusvoorzieningen en vluchtwegen in het gehuurde te allen tijde vrij te houden.

4.2 De huurder verklaart kennis te hebben genomen van het vluchtplan behorend bij de gehuurde ruimte, en dat van de ruimtes voor algemeen gebruik.

Verzoeken/ toestemming

5.1 Indien huurder na overeenstemming van de huurovereenkomst met deze bijbehorende algemene voorwaarden een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van de huurovereenkomst verlangt, dient huurder zijn verzoek voor deze afwijking en/ of aanvulling schriftelijk in te dienen.

5.2 Indien en voorzover in enige bepaling van deze overeenkomst de toestemming van verhuurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.

5.3 Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Verhuurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Afzeggen boeking

6.0 Het annuleren van een boeking kan tot 48 uur van tevoren kosteloos gebeuren. Annuleert huurder binnen 24 uur, dan wordt er 50% in rekening gebracht. Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden volledig aan huurder doorberekend.

Schade

7.1 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

7.2 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.

7.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder of van derden – en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

7.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, tenzij in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder dienaangaande.

7.5 In geen geval is de verhuurder gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan de reserveringswaarde of, indien dat meer is, het door de verzekeraar van verhuurder aan haar uitbetaalde bedrag, dan wel de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

8.1 Indien huurder – de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet; – zijn beroep of bedrijf in het gehuurde geheel of voor een belangrijk deel staakt; – enige andere bepaling van de huurovereenkomst niet nakomt; – enige voorwaarde, verbonden aan een door verhuurder verleende toestemming, niet in acht neemt; – de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest; – als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; – in staat van faillissement wordt verklaard; – een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van huurder; – komt te overlijden heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Hieraan gaat slechts opzegging vooraf indien de wet dat vereist. Huurder zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld.

8.2 Huurder is gehouden om aan verhuurder te vergoeden alle schade, kosten en intresten als gevolg van een in 8.1 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

8.3 Tot die schade worden in ieder geval gerekend de huurprijs, de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, waaronder begrepen de verwarmingskosten, de omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen, de kosten van wederhuur, alsmede alle kosten van maatregelen zowel in als buiten rechte door verhuurder getroffen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in 8.1 vermeld.

8.4 Door de bepalingen onder 8.1 tot en met 8.3 wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van verhuurder om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder zijn recht op nakoming met schadevergoeding te vorderen.

Kosten

9.1 In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de overeenkomst of tot ontruiming te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten – aan verhuurder te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

Betalingen

10.1 De huur die wordt gefactureerd dient binnen veertien dagen na facturering te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur staat vermeld.

10.2 Indien huurder binnen de termijn als bedoeld in lid 1 de factuur niet voldoet, heeft verhuurder het recht huurder zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Alle buitengerechtelijke kosten die voor verhuurder met de invordering gemoeid zijn, komen voor rekening van huurder.

10.3 Verhuurder zal verhogingen van de huurprijs minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum schriftelijk aan huurder bekendmaken.

10.4 Indien extra schoonmaakkosten noodzakelijk blijken als gevolg van het gebruik door huurder, is huurder de daarmee gemoeide extra kosten verschuldigd.

10.5 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke huurder op verhuurder heeft of meent te hebben – geschieden door storting dan wel overschrijving op een door verhuurder op te geven rekening. Het staat verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan huurder wijzigingen aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Verhuurder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de overeenkomst een door hem van huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is het gestelde in artikel 6:50 BW niet van toepassing.

Hoofdelijkheid

11.1 Indien verscheidene (natuurlijk of rechts-)personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

11.2 Uitstel van betaling of kwijtschelding door verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe betreft alleen die huurder.

11.3 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, hoofdelijk. Niet tijdige beschikbaarheid

12.1 Bij niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huur, doordat het gehuurde niet tijdig is gereedgekomen – anders dan ten gevolge van wensen van huurder –, de vorige gebruiker het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of verhuurder door hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is huurder tot de datum waarop het gehuurde hem ter beschikking staat geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op.

12.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.

12.3 Huurder kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door een opzettelijk handelen of nalaten door verhuurder en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van huurder in redelijkheid niet verlangd kan worden dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Wet Persoonsregistraties

13.1 Indien huurder een natuurlijke persoon is, kunnen de persoonsgegevens van huurder door verhuurder en de (eventuele) beheerder in een persoonsregistratie zijn opgenomen.

 Domicilie

14.1 In verband met de uitvoering van de huurovereenkomst en de toepassing van de algemene voorwaarden verhuur Lottaclass op de Pelgrimstraat 5B, 3029BH Rotterdam wordt domicilie gekozen ten kantore van verhuurder. Eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering of de nakoming van de huurovereenkomst dienen aanhangig te worden gemaakt bij de kantonrechter te Zwolle. De kantonrechter te Zwolle wordt derhalve aangewezen als de bevoegde rechter.

Klachten

15.1 Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen.

Beheerder

16.1 Indien door verhuurder een beheerder is of wordt aangesteld, zal huurder zich omtrent alle met de overeenkomst verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.

Slotbepaling

17.1 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.